Sofos Insurance Agency

Mας γνωρίσατε το 1978. Μας εμπιστεύεστε ως σήμερα.

Τι είναι το GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός Για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 23 Μαΐου 2018. Σκοπός του είναι να παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κατοχυρώσει ισχυρά δικαιώματα των υποκειμένων.

Η εταιρεία μας

Η εταιρεία «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» που εδρεύει στου Ζωγράφου Αττικής , οδός Παιανίας αριθμ.14 με Α.Φ.Μ. 998643432 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (τηλ. 2107799422, e-mail info@sofos-ins.gr) πάντα συνεπής με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, αλλά και πάντα με γνώμονα το συμφέρον του ασφαλισμένου- πελάτη της και των συνεργατών της προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα καθορίζοντας Πολιτικές και Διαδικασίες που διασφαλίζουν την ορθή και σύννομη επεξεργασία τους. Επίσης έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα με σκοπό την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στόχος του παρόντος κειμένου είναι να ενημερωθεί ο λήπτης της ασφάλισης/ ασφαλισμένος (υποκείμενο δεδομένων) για τις πράξεις συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων του, που διενεργούνται από την Εταιρία μας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε./ 679/2016).

DPO

Η Εταιρεία έχει διορισμένο Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, τον Γκρέκα Ανδρέα (τηλ.6932610907, email: dpo@sofos-ins.gr).

Για ποιο λόγο συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Η εταιρεία συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια της δραστηριότητας μας ως εταιρεία πρακτόρευσης ασφαλιστικών εταιρειών. Η εταιρεία προβαίνει στις ανωτέρω πράξεις προκειμένου κατ’ εντολή του υποκειμένου να τον φέρει σε επαφή με ασφαλιστικές εταιρείες, να προβεί σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, να λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική εταιρεία και να βοηθά κατά την διαχείριση και την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου.

Ποια είναι η πηγή της πληροφόρησης μας

Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα από εσάς και συγκεκριμένα συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε είτε προφορικά είτε εγγράφως και ιδίως τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο έντυπο Αναγκών, στην αίτηση ασφάλισης, στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία το υποκείμενο έχει γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσει στην Εταιρία μας είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των υπαλλήλων μας ή των συνεργαζομένων μαζί μας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε

Η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής είδη προσωπικών δεδομένων:

Πού διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα

Η εταιρεία μας διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα στις ασφαλιστικές εταιρείας με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Χρόνος Επεξεργασίας

Η Εταιρία μας συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από την λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση μη σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης.


Μπορείτε όμως να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR έχετε δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή. Συγκεκριμένα:

Η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στην Εταιρία στο dpo@sofos-ins.gr ή στα γραφεία της εταιρείας μας που βρίσκονται στο Δήμο Ζωγράφου Αττικής, επί της οδού Παιανίας αριθμ.14, Τ.Κ. 15771.
Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να βρείτε τόσο στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας όσο και στα γραφεία μας.
Η Εταιρεία μας οφείλει να απαντήσει στο αίτημα σας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό. Διαφορετικά θα σας ενημερώσουμε για τυχόν παράταση της προθεσμίας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι απαντήσεις μας σε όλα σας τα αιτήματα δίδονται ατελώς. Σε περίπτωση που ζητήσετε πλέον του ενός (1) αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, ενδέχεται να σας επιβληθεί η καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Πριν την επιβολή η Εταιρεία μας θα σας ενημερώσει για το ακριβές ποσό του τέλους.

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας κ. Γκρέκα Ανδρέα (e-mail dpo@sofos-ins.gr τηλ. 6932610907), σε κάθε δε περίπτωση δικαιούστε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά ( www.dpa.gr ). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρία μας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.