Sofos Insurance Agency

Mας γνωρίσατε το 1978. Μας εμπιστεύεστε ως σήμερα.

Χρήστος Σοφός : Στόχος μας η αριστεία στη διαμεσολάβηση

Είναι ο κ. Χρήστος Σοφός και η Sofos Insurance Agency A.E. μια πρωταγωνίστρια παρουσία διαμεσολάβησης, ικανή να κατακτήσει την κορυφή, με αναπτυξιακά, παραγωγικά και κερδοφόρα αποτελέσματα;

Αν ναι, όπως ισχυρίζεται ο ιδρυτής και Πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Χρήστος Σοφός, πάνω σε ποια φιλοσοφία και με ποια στρατηγική λειτουργεί σήμερα το σχήμα της Sofos Insurance Agency A.E.;
Απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματά μας καταγράφονται στη συνέντευξη που ακολουθεί.
Η διαμεσολάβηση κρίνεται από αυτούς που την υπηρετούν και στην περίπτωση του κ. Χρήστου Σοφού αποτυπώνονται χρήσιμα και διδακτικά χαρακτηριστικά…!

 

Κύριε Σοφέ, θέλετε να μας κάνετε μια σύντομη αναδρομή, με βάση την πλούσια εμπειρία σας, στην ελληνική ασφαλιστική αγορά; Τι έχει αλλάξει προς το καλύτερο τα 40 τελευταία χρόνια;

ΧΡ.Σ.: Πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ασφαλιστικής αγοράς τα τελευταία 40 χρόνια είναι η σημαντική μείωση του αριθμού των ασφαλιστικών εταιρειών που είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν στη χώρα μας και η αδυναμία διαμόρφωσης ενός τοπίου στον ασφαλιστικό χώρο που θα μπορούσε να συγκρατήσει τις καλύψεις εξειδικευμένων ασφαλίσεων εντός της ελληνικής αγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η παροχή κάλυψης για πλοία ελληνικών συμφερόντων, που συνεπάγεται απώλεια δισεκατομμυρίων ασφαλίστρων.

Δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί ο μεγάλος αριθμός ανακλήσεων της άδειας λειτουργίας ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που παραμένουν σε συντριπτική πλειοψηφία υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Η πολιτική των ανακλήσεων, η αβεβαιότητα που δημιούργησε, καθώς και η αδυναμία καταβολής εγκαίρων αποζημιώσεων εκτιμώ ότι είχε αρνητική επίδραση στους καταναλωτές – ασφαλισμένους και στην επέκταση του κύκλου εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Είναι απορίας άξιο γιατί διατηρείται αυτή η αρνητική εικόνα, όταν όλοι οι παράγοντες της αγοράς είχαν υιοθετήσει το νομοσχέδιο του Επικουρικού Κεφαλαίου υπό την προεδρία του κ. Αλέξη Γκρέκα για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που θα είχαν ολοκληρωθεί σε μικρότερο της τριετίας χρονικό διάστημα. Όπως είναι γνωστό, η πρώτη ανακληθείσα το 1981 εταιρεία παραμένει ανεκκαθάριστος.

Τρίτο χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί η αποχώρηση μεγάλου αριθμού αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών και η εισαγωγή εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών και ελεύθερης εγκατάστασης.

Πρώτιστη θετική αλλαγή που έχει επέλθει τα τελευταία 40 χρόνια θεωρώ την αναμόρφωση του εν γένει νομοθετικού πλαισίου που διέπει στο σύνολό του την οργάνωση και λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς και τις σχέσεις αυτής με την κοινωνία των ασφαλισμένων.

Δεν θα μπορούσα να παραλείψω την εξαιρετικά σημαντική αλλαγή της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλιση των οχημάτων και την άμεση πληρωμή των ασφαλίστρων της, που τόσα δεινά είχε επιφέρει στην ασφαλιστική αγορά, καθώς επίσης και τις συντονισμένες προσπάθειες που κάνουν όλοι οι φορείς, κράτος και ασφαλιστές, για την εξάλειψη των ανασφάλιστων οχημάτων, σε αντίθεση με τη μη νομοθετική θέσπιση της υποχρεωτικής ασφάλισης των κατοικιών από καταστροφικούς κινδύνους (σεισμούς, πλημμύρες, κ.λπ).

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα σημαντικά η οργάνωση και η λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, η οποία διαθέτει σε κάθε τομέα στελέχη με γνώσεις ικανές και πρόσφορες προς αντιμετώπιση κάθε θέματος, τόσο στον τομέα της παροχής καλύψεων όσο και στις αποζημιώσεις. Συνεπώς, δημιουργείται η τάση όπου οι πωλήσεις υποστηρίζονται από εξιδεικευμένες άριστα, οργανωτικά και λειτουργικά μονάδες, που παρέχουν υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικές και οργανωτικές υπηρεσίες και παράλληλα σέβονται την αξία του ανθρώπου.

Τέλος, με την ανάληψη της εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι νομοθετικές παρεμβάσεις της εποπτεύουσας αρχής στην οργάνωση και λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των διαμεσολαβούντων, σε συνδυασμό με τo ισχύoν ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο Solvency ΙΙ και την υπό εναρμόνιση στο εθνικό δίκαιο IDD οδηγία, εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των δράσεών τους και ισχυροποιούν τη φερεγγυότητα της ασφαλιστικής αγοράς.

Η παροχή νέων ασφαλιστικών προϊόντων, η επέκταση των καλύψεων σε όλους τους τομείς των οικονομικών – κοινωνικών δραστηριοτήτων και αναγκών, σε συνδυασμό με την ποιότητα παροχής υπηρεσιών εκ μέρους των διαμεσολαβούντων θα λειτουργήσει προς όφελος των καταναλωτών.

Σήμερα, η Sofos Insurance Agency με ποιες ασφαλιστικές εταιρείες συνεργάζεται και βάσει ποιων κριτηρίων;

ΧΡ.Σ.: Η στρατηγική της Sofos Insurance Agency σχετικά με τη σύναψη συνεργασίας με ασφαλιστικούς οργανισμούς είναι δομημένη και σταθερή. Πάντοτε επιζητούμε τη διεύρυνση των ασφαλιστικών καλύψεων και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουμε στο δίκτυο των συνεργατών μας και των πελατών τους.

Συνεπώς, αυτή τη στιγμή ο οργανισμός μας συνεργάζεται σχεδόν με το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο οργανισμός μας διαπραγματεύεται και λειτουργεί ως σύνδεσμος αμοιβαίως επωφελών και μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών, ημών και των συνεργατών μας.

Σημαντικά κριτήρια για τη σύναψη και ανάπτυξη εργασιών σε μια ασφαλιστική εταιρεία αποτελούν τα ασφαλιστικά προϊόντα που διαθέτει, οι όροι των καλύψεων, η τιμολογιακή πολιτική της, η οργάνωση των αποζημιώσεων, καθώς και η ευελιξία των διαδικασιών στην καθημερινότητα. Βασική προϋπόθεση ώστε όλα τα παραπάνω να είναι αποδοτικά για την εταιρεία μας, αποτελεί η μηχανογραφική τους υποστήριξη με σύγχρονες και προσβάσιμες από τη μηχανογράφησή μας τεχνολογίες (web – services και real time ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες).

Η επικοινωνία, η ενημέρωση, η άμεση αντιμετώπιση κάθε θέματος που προκύπτει αποτελεί έναν κώδικα δεοντολογίας που πιστά εφαρμόζει η εταιρεία μας στις σχέσεις με τους συνεργάτες που μας τιμούν με τη συνεργασία τους.Sofos Xristos

Ο συνεργάτης μας πρέπει να γνωρίζει τι επικρατεί στην ασφαλιστική αγορά και προς τούτο του παρέχουμε ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες μας, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχει ενεργά και με προϋποθέσεις επιτυχίας στον ανταγωνισμό.

Ποιοι είναι, γεωγραφικά, ανά την Ελλάδα οι ισχυροί συνεργάτες σας και ποιους, σε ποιες περιοχές, θεωρείτε ανερχόμενους και σε ποιους κλάδους;

ΧΡ.Σ.: Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τους πάνω από 550 συνεργάτες που διαθέτουμε στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην εταιρεία μας αλλά και σε εμένα προσωπικά. Αν θα μπορούσα να περιγράψω τη διασπορά του δικτύου συνεργατών που μας εμπιστεύεται –πολλοί εξ αυτών αρκετά χρόνια και αποκλειστικά–, θα έλεγα πως εκτείνεται από την Ορεστιάδα μέχρι την Ιεράπετρα και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο.

Ισχυρή παρουσία διαθέτει η εταιρεία μας στις περιοχές όπου λειτουργούν οι περιφερειακές διευθύνσεις και τα υποκαταστήματά μας, όπως στα Ιωάννινα που ηγείται ο κ. Στεφανής και έχει την καθοδήγηση του δικτύου Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας, στην Αν. Μακεδονία και Θράκη τον κ. Φραγκάκη, στην Αλεξανδρούπολη τον κ. Δαλακούρα, στη Θεσσαλονίκη τον κ. Τόλοζλη, στην Πάτρα τον κ. Μαδιά, στην Καλαμάτα τον κ. Λαλάκο, στο Ηράκλειο Κρήτης την κα Κανιαδάκη και στα Χανιά τον κ. Μουντάκη.

Οι ανάγκες της κάθε περιοχής όσον αφορά τα ασφαλιστικά προϊόντα είναι διαφορετικές και ποικίλλουν. Για παράδειγμα στην Κρήτη, στη Ρόδο και στα Ιόνια νησιά ζητούνται προϊόντα που σχετίζονται με τον τουριστικό κλάδο, μιας και η εταιρεία μας ασφαλίζει ξενοδοχειακές μονάδες, επιχειρήσεις εστίασης, ενοικιαζόμενα δωμάτια, πολλά ενοικιαζόμενα οχήματα και σκάφη αναψυχής. Διαφαίνεται ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο στον κλάδο Υγείας.

Τέλος, πανελλαδικά, κυρίως όμως στα αστικά κέντρα, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα προϊόντα του κλάδου αστικής ευθύνης και ειδικότερα για επαγγελματικές και cyber ασφαλίσεις.

Τι από τα παρακάτω έχετε διαπιστώσει ότι επιζητούν περισσότερο οι περιφερειακοί συνεργάτες σας: ενημέρωση για νέα προϊόντα, εκπαίδευση, στοιχεία για τον ανταγωνισμό, αμοιβές προμηθειών, διαφημιστική καμπάνια;

ΧΡ.Σ.: Οι συνεργάτες επιζητούν πλήρη ενημέρωση για τις καλύψεις που θέλουν οι καταναλωτές και την εξάλειψη όλων εκείνων των αντιφάσεων που δημιουργούνται από τη σχέση αιτούμενης κάλυψης και των ειδικών όρων που αναγράφονται στα ασφαλιστήρια, δηλαδή, σαφή, συγκεκριμένη κάλυψη για πλήρη ασφαλιστική προστασία των πελατών τους.

Ζητούν ενημέρωση για τις υποχρεωτικές κατά τον νόμο καλύψεις, για τις οποίες βέβαια και οι εταιρείες δεν έχουν δώσει την απαιτούμενη προσοχή. Θεωρούν αναγκαίο να καθιερωθεί νομοθετικά αντικειμενική ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας σε περίπτωση που συντρέχει η κάλυψη με την επέλευση του κινδύνου. Στοιχεία για τους αντασφαλιστές που διαθέτει η εταιρεία και εγγυήσεις για τη φερεγγυότητά τους.

Η ενημέρωση για νέα ασφαλιστικά προϊόντα και για τους ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε πολλές καλύψεις είναι αντιφατική και δυσνόητη, κι αυτά αποτελούν μια δυσάρεστη καθημερινότητα.

Υποχρέωση της Sofos Insurance Agency είναι η παροχή στους συνεργάτες μας κάθε πληροφορίας που συνδέεται με την παροχή των καλύψεων και τα ασφάλιστρα. Ο συνεργάτης μας πρέπει να γνωρίζει τι επικρατεί στην ασφαλιστική αγορά και προς τούτο του παρέχουμε ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες μας, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχει ενεργά και με προϋποθέσεις επιτυχίας στον ανταγωνισμό. Η διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε είναι αναγκαία και την επιζητούν ως ένα στοιχείο θετικό για την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες, την προσέλκυσή τους και την πραγματοποίηση των πωλήσεων.

Η επικοινωνία, η ενημέρωση, η άμεση αντιμετώπιση κάθε θέματος που προκύπτει αποτελεί έναν κώδικα δεοντολογίας που πιστά εφαρμόζει η εταιρεία μας στις σχέσεις με τους συνεργάτες που μας τιμούν με τη συνεργασία τους.

Τέλος, κύριε Σοφέ, ποιοι είναι οι στόχοι της Εταιρείας σας για τα επόμενα τρία χρόνια;

ΧΡ.Σ.: Αρχικά θα ήθελα να αναφερθώ στην κύρια και διαχρονικά υποστηριζόμενη στρατηγική του οργανισμού μας, η οποία είναι η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουμε στο δίκτυο των συνεργατών. Οι στόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παραπάνω στρατηγική αποτελούν προτεραιότητα για εμάς και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να τους επιτύχουμε!

Προς αυτή την κατεύθυνση επενδύουμε συνεχώς, ώστε να γίνουμε η Νο 1 εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στον τομέα της εξυπηρέτησης. Η αυτοματοποίηση διαδικασιών της καθημερινότητας, η εκπαίδευση των στελεχών και των συνεργατών μας, καθώς επίσης και η λειτουργική ενοποίηση πολλαπλών πολιτικών ανάληψης και διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων αποτελούν στοιχεία της εταιρείας μας. Είναι ένα απαιτητικό έργο, καθώς καλούμαστε να συντηρήσουμε ή και να κατασκευάσουμε καινοτόμα συστήματα –μηχανογραφικά ή μη–, τα οποία θα είναι ευέλικτα, εύχρηστα και φιλικά προς τον χρήστη.

Οι στόχοι μας για την επόμενη τριετία είναι συνυφασμένοι με τα παραπάνω. Ενδεικτικά θα έλεγα πως θα εντείνουμε την προσπάθεια ώστε να εμπεδώσουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί τη σημασία της ελευθερίας στην πρόσβαση και επεξεργασία των πληροφοριών μέσω της τεχνολογίας των web service για όλο το φάσμα των ασφαλιστικών εργασιών. Επίσης, στοχεύουμε στην εντατικοποίηση των δράσεων εκπαίδευσης των στελεχών μας και του δικτύου συνεργατών, όχι μόνο σε ασφαλιστικά προϊόντα αλλά και σε πρακτικά θέματα, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στη νέα εποχή που εισέρχεται η ασφαλιστική αγορά. Τέλος, στοχεύουμε να διατηρήσουμε το κορυφαίο επίπεδο εξυπηρέτησης που διαθέτουμε, ενσωματώνοντας λειτουργικά καινοτόμες ιδέες και προσπαθώντας καθημερινά να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε αποδοτικότεροι.


Ο κ. Χρήστος Σοφός είναι Πρόεδρος Δ.Σ. και ιδρυτικό στέλεχος της Sofos Insurance Agency A.E. Γεννήθηκε το 1958 και είναι έγγαμος με δύο υιούς. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στον ασφαλιστικό χώρο τον Αύγουστο του 1978 ως υπάλληλος στην Εμπορική Ασφαλιστική. Σπούδασε ασφαλιστικά στο ΕΛΚΕΠΑ και στο Ε.Ι.Α.Σ. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Δ.Σ. από το 1988 έως το 2011 στη «Διεθνής Ένωσις» Ασφαλιστική. Από το 1996 έως και το 2009 διετέλεσε Περιφερειακός Διευθυντής και στη συνέχεια Τεχνικός Διευθυντής στην ίδια εταιρεία. Η πολύχρονη εμπειρία του στα ασφαλιστικά του επιτρέπει να διευθύνει τη Sofos Insurance Agency A.E., τη μεγάλη και σίγουρη εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Είναι μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κατέχοντας την άδεια ασφαλιστικού πράκτορα.

 

Για να δείτε τις δημοσιεύσεις: https://www.aagora.gr/?s=sofos