Πρόσκληση ΓΣ «Sofos Insurance Agency»

Πρόσκληση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Αρ,ΓΕΜΗ : 00069432203000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 9η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 16:00 […]